. .

Profil

Fundacja Genshagen jest fundacją prawa cywilnego i prowadzi działalność pożytku publicznego. Jej fundatorami są Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz Kraj Związkowy Brandenburgii. W Zarządzie Fundacji zasiadają: prof. dr Rita Süssmuth jako członek honorowy, dr Angelika Eder, dyrektor działu „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie” oraz dr Martin Koopmann, dyrektor działu "Dialog Europejski".

Środki Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację własnych celów operacyjnych.

Myśl przewodnia

Europa jest projektem politycznym i kulturalnym. Właśnie na tych podstawowych aspektach zjednoczonej Europy koncentruje swoją uwagę Fundacja Genshagen i jest tym samym miejscem spotkań i dialogu między sztuką, kulturą, polityką, gospodarką, nauką i mediami. Od 2009 roku Fundacja działa w roli pośrednika między społeczeństwem obywatelskim a państwem w dwóch obszarach: Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie i Dialog Europejski- o Europie politycznie.

Fundacja ma na celu wzmacnianie Europy w jej kulturowej różnorodności, zdolności do działań politycznych, spójności społecznej i wzroście gospodarczym. Fundacja poświęca szczególną uwagę relacjom niemiecko-francuskim i niemiecko-polskim oraz Trójkątowi Weimarskiemu. Trójstronny a zarazem europejski charakter Fundacji znajduje odzwierciedlenie zarówno w profilu pracowników i składzie gremiów, jak również w jej publikacjach.

Poprzez różnorodne działania Fundacja pragnie uczestniczyć w poszukiwaniu nowych idei i rozwiązań na rzecz obecnych i przyszłych wyzwań w społeczeństwie i polityce. W ten sposób nawiązywane są kontakty i współpraca ponadgraniczna różnych grup społecznych, tworzone są nowe sieci i wspierane już istniejące. Odbywa się to w miejscu, w którym istotną rolę pełni sztuka współczesna.

Fundacja, która położona jest na uboczu a zarazem w niewielkiej odległości od stolicy Niemiec, oferuje idealne warunki do prowadzenia zrównoważonego dialogu i konstruktywnej wymiany doświadczeń z uwzględnieniem różnych perspektyw, co umożliwia nakreślenie nowych ścieżek rozwoju dla projektu europejskiego.