. .

O publikacji

24.03.2021 09:04 Wiek: 20 days
Kategoria: Genshagener Papiere

Genshagener Papier N° 27: “Towards more cohesion in EU enlargement policy – tapping the potential of the Weimar Triangle”


marzec 2021 r.

W ostatnich latach Polska, Niemcy i Francja odegrały aktywną rolę w polityce rozszerzenia UE wobec Bałkanów Zachodnich, wspierając ją lub nadając jej nowy kształt. Florent Marciacq i Tomasz Żornaczuk wykazują w swojej analizie, że ten obszar polityki ma potencjał do otwarcia nowej przestrzeni współpracy dla Trójkąta Weimarskiego.

Niniejsza publikacja obrazuje podejście trzech państw Trójkąta do krajów Europy Południowo-Wschodniej kandydujących do członkostwa w UE oraz motywy ich zaangażowania w tym regionie. Analizuje stanowiska Polski, Niemiec i Francji w odniesieniu do głównych obszarów i mechanizmów procesu akcesyjnego – warunkowości, praworządności, współpracy regionalnej i rozwiązywania konfliktów – oraz identyfikuje szereg podobieństw i punktów spornych. Na podstawie tych ustaleń autorzy szkicują plan dla zwiększenia zaangażowania Trójkąta Weimarskiego na Bałkanach Zachodnich w celu wspierania integracji tego regionu z UE i przeciwdziałania wpływom sił zewnętrznych, takich jak Rosja i Chiny. Zintensyfikowane konsultacje w tym formacie nie tylko mogłyby stanowić dla Trójkąta bodziec do działania, otwierając nowe pole współpracy, przyczyniłyby się również do większej spójności w polityce rozszerzenia UE.