. .

Informacje o projekcie

25.02.2015 11:45 Wiek: 5 yrs

Nieco inny dialog: „Epoka pamięci – o kulturze pamięci w społeczeństwach migracyjnych”

08.10.2015

Na lata 2014 i 2015 przypadają rocznice, przypominające nam o ważnych wydarzeniach, między innymi 100 lat od wybuchu I wojny światowej i 70 lat od zakończenia II wojny światowej, 25 lat od upadku muru berlińskiego i jedności Niemiec oraz 100 lat od ludobójstwa Ormian. Mimo globalizacji pamięci w polityce pamięci kładzie się stale akcent na obecność elementów narodowych, które przyczyniają się do wzmacniania zbiorowego poczucia przynależności. W społeczeństwach heterogenicznych okazuje się to jednak w coraz większym stopniu trudne.

8 października 2015 Fundacja Genshagen oraz Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi zorganizowały w Pałacu Genshagen dyskusję na temat „Epoka pamięci – o kulturze pamięci w społeczeństwach migracyjnych”. Główne pytania oscylowały wokół zagadnienia, jak kształtuje/ konstytuuje się tożsamość narodowa i ile miejsca w kulturze pamięci poświęca się historii napływu i migracji. Aby naświetlić zagadnienie z różnych perspektyw organizatorzy zaprosili rozmówców i partnerów z różnych dziedzin i dyscyplin. W dyskusji udział wzięli niemiecko-turecko-ormiański kompozytor Marc Sinan, kierowniczka Działu ds. Integracji miasta Frankfurt nad Menem dr Nargess Eskandari-Grünberg, członek zarządu Stowarzyszenia Sieci Migracji w Europie Rainer Ohliger, kierownik międzynarodowego domu spotkań młodzieży im. Alberta Schweitzera Bernard Klein oraz historyk prof. dr Etienne François.

Goście na podium dyskutowali między innymi o tym, jak przekazywać wiedzę o ważnych dotyczących tożsamości narodowej wydarzeniach historycznych ogółowi ludności. Dochodzili do wniosków, że obok oficjalnie dominujacej kultury pamięci uznawane powinny być także inne narracje, i że historia imigrantów należy do historii Niemiec. Większość dyskutujących nie widziała przy tym niebezpieczeństwa „rozwodnienia” narodowej kultury pamięci, ponieważ nie istnieje „esencja” kultury pamięci. Jej istotą jest nieustanne „negocjowanie” jej przez społeczeństwo wciąż na nowo. Opowiedziano się również za poszukiwaniem punktów styczności w konkurujących ze sobą kulturach pamięci, aby w ten sposów umożliwić dialog.

Ostatecznie istnieje potrzeba zespołowej społecznej wizji na przyszłość, wspólnego projektu, dzięki któremu możliwa będzie synteza różnych kultur pamięci.

Wieczór zakończył się występem berlińskiej grupy muzycznej „La Caravane du Maghreb“ grajcej adaptacje pieśni z muzyki Gnawa i z arabsko-andaluzyjskiego repertuału, które „przywędrowały” do Niemiec.

Zakres tematyczny: Forum Edukacji Kulturalnej

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K34; Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego

Partner: Niemiecki Związek Ludowy Opieki

nad Grobami Wojennymi

Kontakt: Noémie Kaufman