Dialog Europejski o Europie politycznie

Wzmocnienie dialogu politycznego i społecznego w ramach Trójkąta Weimarskiego i tym samym współudział w wypracowywaniu wspólnych perspektyw dla przyszłości Unii Europejskiej i Europy: to cele działalności działu Dialog europejski – o Europie politycznie.

Ponad 30 lat po zakończeniu podziału Europy obietnica jej zjednoczenia została tylko częściowo spełniona. W obrębie państw członkowskich UE i pomiędzy nimi istnieją bardzo rozbieżne koncepcje dotyczące przyszłego procesu integracji. Długoterminowa spójność Unii nie jest zagwarantowana. Jednak w obliczu wyzwań, przed którymi stoi obecnie UE zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w działaniach zewnętrznych, ścisła współpraca europejska jest absolutnie konieczna. Na Francji, Polsce i Niemczech, jako dużych krajach członkowskich UE w centrum Europy, spoczywa szczególna odpowiedzialność za sprostanie tym wyzwaniom.

W ramach Dialogu Europejskiego organizujemy spotkania i wymianę pomiędzy ekspertami, decydentami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, głównie z krajów Trójkąta Weimarskiego. Różnorodne formaty realizowanych przez nas projektów umożliwiają zaprezentowanie wielu podmiotów i ukazanie rozlicznych stanowisk, co pozwala na analizowanie zbieżnych poglądów, rozwiązań politycznych i nowych pomysłów na Europę i przyszłość integracji europejskiej.