Dialog Energetyczny w Genshagen

Od 2017 r. Fundacja Genshagen we współpracy z Ambasadą Francji w Niemczech oraz Niemiecko-Francuską Platformą Energetyczną organizuje raz w roku poufny krąg dyskusyjny poświęcony polityce energetycznej z udziałem wysokich rangą niemieckich i francuskich przedstawicieli gospodarki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Świadomość wagi polityki energetycznej w Europie, a przede wszystkim transformacji energetycznej, jest bardzo rozwinięta zarówno w Niemczech, jak i we Francji. Jednak metody i podejście do problemu różnią się znacznie ze względu na różne uwarunkowania krajowe i specyfikę danego regionu, co może stawiać pod znakiem zapytania osiągnięcie wspólnych celów. Ponieważ kwestie energetyczne stanowią kluczowe wyzwania dla przyszłego ogólnego rozwoju gospodarki i społeczeństw w obu krajach, Dialog Energetyczny w Genshagen ma na celu umożliwienie prowadzenia otwartej, szeroko zakrojonej, rozmowy na tematy związane z polityką energetyczną, koncentrując się w szczególności na politycznych i społecznych warunkach ramowych transformacji energetycznej raz w jednym, raz w drugim kraju. Od 2020 r. regularnie uczestniczą w nim również goście z Polski, dzięki czemu wymiar Trójkąta Weimarskiego nabiera tu jeszcze większego znaczenia.

Wydarzenie ma przede wszystkim umożliwić przedstawicielom gospodarki z Niemiec i Francji spotkania z dala od korporacyjnej codzienności, tak aby mogli wymienić się poglądami w poufnej atmosferze.

Dotychczasowe rozmowy dotyczyły m.in. lokalnego wymiaru transformacji energetycznej (2017), kwestii akceptacji społecznej na przykładzie ruchu żółtych kamizelek we Francji (2018), strategicznych kierunków w odniesieniu do nowego nośnika energii, jakim jest wodór (2019) perspektyw nowych zależności w dobie globalnej transformacji energetycznej (2020) oraz Fit for 55: Podobieństwa i rozbieżności we wdrażaniu społecznie odpowiedzialnego Zielonego Ładu (2021).

Partnerzy: Ambasada Francji w Niemczech

Sponsor: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec 

Kontakt

  • Marie Augère
    Koordynator projektówDialog Europejski -o Europie politycznie