KIWit (Integracja kulturowa i transfer wiedzy)

W jaki sposób możemy w dłuższej perspektywie doprowadzić do tego, aby różnorodność naszego społeczeństwa znalazła odzwierciedlenie w programie, otwieraniu się na publiczność i rekrutacji pracowników instytucji kultury? W jaki sposób umożliwiamy uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych? 
Te pytania były punktem wyjścia do działań sieci kompetencji „Integracja kulturowa i transfer wiedzy” (KIWit), finansowanej przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w latach 2017-2020. W ramach sieci działało pięć instytucji partnerskich: Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej Wolfenbüttel, Federalnegy Związek Sieci Organizacji Migranckich, Dom Kultur Świata (Haus der Kulturen der Welt), Sieć Młode Uszy (Netzwerk Junge Ohren) i Fundacja Genshagen.
Fundacja Genshagen współpracowała z decydentami i innymi podmiotami ze świata sztuki, kultury, nauki, polityki i biznesu nad strategiami rozwoju różnorodności w instytucjach kultury i sztuki. 

Działania Fundacji dzieliły się przy tym na dwa obszary:

  • Promocja młodych ludzi i rozwój kompetencji 
  • Kultura+gospodarka

W sieci kompetencji KIWit jednym z głównych zadań merytorycznych Fundacji Genshagen było pogłębienie wiedzy zdobytej w ramach działalności sieci Edukacja kulturalna i integracja, powstałej w 2012 roku, a tym samym intensywniejsza praca nad praktycznym wdrożeniem wypracowanych przez tę sieć celów.

Pomysł na utworzenie sieci powstał podczas forum dialogu „Kultura" odbywającego się w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji w 2007 i 2012 roku. Podmioty działające w sektorze kultury uzgodniły cel strategiczny: życie w duchu pluralizmu kulturowego – wzmocnienie kompetencji międzykulturowej. Do osiągnięcia tego celu miały się przyczynić trzy obszary operacyjne: międzykulturowe otwarcie instytucji i projektów kulturalnych; tworzenie sieci podmiotów; przekazywanie wyników badań, programów kwalifikacyjnych, standardów jakości i prezentowanie modelowych projektów dialogu międzykulturowego.