Warsztaty współpracy transgranicznej – Polska, Niemcy, Francja

W dniach 15 i 16 listopada 2021 r. w zamku Genshagen odbyły się trójstronne warsztaty poświęcone współpracy transgranicznej. Około 30 interesariuszy i ekspertów z Polski, Francji i Niemiec omówiło kluczowe wyzwania stojące przed regionami przygranicznymi z perspektywy porównawczej, przeanalizowało doświadczenia związane z kryzysem Covid 19 i określiło sposoby pogłębienia współpracy transgranicznej.
[Translate to Polnisch:]

Foto © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

15 listopada - 16 listopada 2021

W dniach 15 i 16 listopada 2021 r. w zamku Genshagen odbyły się trójstronne warsztaty poświęcone współpracy transgranicznej. Około 30 interesariuszy i ekspertów z Polski, Francji i Niemiec dyskutowało nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed regionami przygranicznymi z perspektywy porównawczej. W swoim przemówieniu wprowadzającym sekretarz stanu Jobst-Hinrich Ubbelohde, komisarz ds. stosunków polsko-brandenburskich kraju związkowego Brandenburgia, zwrócił się z apelem, aby regiony przygraniczne postrzegać jako idealne laboratoria do rozwiązywania problemów europejskich oraz aby traktować je jako regiony powiązane ze sobą, ponieważ mają one duży potencjał jako pionierzy integracji europejskiej.

Szczególnym przedmiotem debat był kryzys związany z Covid 19. Czasami dramatyczne konsekwencje jednostronnego zamknięcia granic i kontroli sprawiły, że zakres i różnorodność rzeczywistych wzajemnych powiązań transgranicznych oraz ich znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa w regionach przygranicznych stały się widoczne dla wszystkich. Z drugiej strony, pandemia ujawniła również słabości współpracy. Dlatego eksperci byli zgodni co do tego, że w przyszłości należy za wszelką cenę unikać zamykania granic. W przyszłości będzie to wymagało skutecznego transgranicznego zarządzania kryzysowego z solidnymi mechanizmami komunikacji między odpowiedzialnymi podmiotami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi po obu stronach granicy.

Inne tematy dotyczyły Traktatu z Akwizgranu i jego daleko idących innowacji w dziedzinie współpracy transgranicznej, współpracy w sektorze zdrowia, centralnej roli społeczeństwa obywatelskiego i wreszcie sytuacji osób dojeżdżających do pracy jako "pionierów regionów przygranicznych".

Partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Instytucje finansujące: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50